home    about us     artists    unique items     links    contact us

   

   current exhibition   next exhibition   previous exhibition  online exhibition

   
   
         
   

Χρίστος Φουκαράς.  Γεννήθηκε στη Κισσόνεργα το 1944. Σπούδασε ζωγραφική στο Ινστιτούτο Καλών Τεχνών Σούρικωφ της Μόσχας 1970 - 1976. Τα πρώτα δυο χρόνια μαθήτευσε σε εργαστήρι για ζωγραφική και τα επόμενα τέσσερα χρόνια έκανε ειδίκευση στη  μνημειακή ζωγραφική. Το 1976 πήρε το δίπλωμα Master of Arts.

   
   


Παρουσίασε το έργο του σε ατομικές εκθέσεις 1972 Μόσχα, 1976 Αθήνα γκαλερί «Ώρα», 1977 Σύρος, Δημοτικό πνευματικό Κέντρο, 1979 Λευκωσία γκαλερί Ζυγός, 1980 Πάφος γκαλερί Κύκλος, 1981, 2004, 2011 «Αποκάλυψη», Λευκωσία 1994, «Κυπριακή Γωνιά», Λάρνακα, 1997, 2009 «Αίθουσα Μ. Μερκούρη», Λευκωσία 1998, Γκλόρια, Λευκωσία 1981, 1983, 1990, 2007, 2011, Γκαλερί Αργώ 2000, Γκαλερί Κ 2002 και έχει πάρει μέρος σε ομαδικές, Θεσσαλονίκη, Βουδαπέστη, Μόσχα, Τριενάλε Ν. Δελχί 1991, Commonwealth Institute, Λονδίνο 1991, Μπιενάλε Καϊρου 1996 - βραβείο κ.α.

Η Δρ. Άντρη Μιχαήλ, Ιστορικός Τέχνης μεταξύ άλλων αναφέρει «Ο Χρίστος Φουκαράς συνδυάζει το ρεαλιστικό θέμα με την απλοποίηση της φόρμας που είναι σε αρκετά σημεία,  κυρίως  ως αναφορά το τοπίο, απλώς σκιαγραφημένη, σχεδόν αφηρημένη. Επηρεασμένος τόσο από το ρεαλισμό του Courbet  όσο και από τη βυζαντινή τέχνη μας δίνει εδώ ένα ρεαλισμό με έμφαση στη ψυχολογική διάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρωματική επιφάνεια που αναπαριστάνει το περιβάλλοντα χώρο όπως και η ανάμειξη των χρωματικών τόνων για την απόδοση της σκιάς και του όγκου.»

Επίσης ο Χριστόδουλος Καλλίνος, Θεωρητικός τέχνης, αναφέρει για το έργο του  καλλιτέχνη. «Η τελευταία περίοδος της ζωγραφικής του και μια από τις καλύτερες στιγμές του, ανακαλεί έντονα τον χρωματικό αισθησιασμό ενός Cezanne ή ενός   Matisse ωθώντας την ένταση του χρώματος  στα όρια της και αναδεικνύοντας τον ως κατεξοχήν κολορίστα ζωγράφο της σύγχρονης κυπριακής ζωγραφικής. Σε μια σειρά από νεκρές φύσεις εξερευνά τα όρια και τις δυνατότητες του χρώματος στη ζωγραφική αναπαράσταση. Σε αυτά τα έργα ο ζωγράφος απαλύνει τα περιγράμματα του αφήνοντας τα χρώματα να διαλεχτούν μεταξύ τους στο πλαίσιο της σύνθεσης. Στις νεκρές αυτές φύσεις του καλλιτέχνη, η εξαιρετική δύναμη του χρώματος εξουδετερώνει  οποιοδήποτε διακοσμητικό στοιχείο που θα επέβαλλε μια ρεαλιστικού τύπου γραφή.»

   
     

 

   
   

Christos Foukaras

   
   

Christos was born in Kissonerga in 1944. He studied art at the Surikov Art Institute in Moscow (1970 - 1976). For the first two years he studied art in a workshop and over the following four years he specialised in monumental art.

In 1976 he was awarded a Master of Arts. He has presented his work in solo exhibitions in Moscow in 1972, at the “Ora” gallery in Athens in 1976, at the Municipal Spiritual Centre in Syros in 1977, at the “Zygos” gallery in Nicosia in 1979, at the “Kyklos” gallery in Paphos in 1980, 2004, 2011 and 1990, at the “Apokalipsi” gallery in Nicosia in 1994, at the “Kypriaki Gonia” gallery in Larnaca in 1997, 2009 at the “Melina Merkouri Hall” in Nicosia in 1998, at the “Gloria” gallery in Nicosia in1981, 1982, 1990, 2007, 2011 gallery Argo 2000, gallery K 2002 and has presented works in group exhibitions in Thessaloniki, Budapest, Moscow, the Triennale in New Delhi in 1991, the Commonwealth Institute in London in 1991 and at the Biennale in Cairo in 1996.

Dr. Andri Michael, an Art Historian, says the following: “Christos Foukaras combines the theme of realism with a simplicity of form which is, in many areas, mainly referential to the landscape. In particular, where landscape is concerned, it is merely a shadow, almost abstract. Influenced not only by Courbet’s realism but also by Byzantine art, his approach is realism with emphasis on the psychological dimensions. Of particular interest is the chromatic surface, which represents the surroundings and the mixture of colour tones to give shadow and volume”.

Also, Christodoulos Kallinos, an art theorist, has this to say about the artist’s work: “The latest period of his painting and one of his best moments;, he strongly recalls the chromatic sensuality of a Cezanne or a Matisse, pushing the intensity of colour to its limits and revealing him as an excellent colourist artist in modern Cypriot painting. In a series of still lifes he explores the limits and possibilities of colour representation in painting. In this work, the artist softens the contours, leaving the colours to maintain a dialogue between themselves within the framework of composition. In the artist’s still life, the exceptional dynamism of colour eliminates any decorative element that a realistic type of writing would impose.”

Has shown his work in one-man exhibitions

1972

Moscow, Patrice Lumuniba University

1976

Athens, Ora Gallery

1977

Syros, Municipal Culture Centre

1979

Nicosia, Zygos Gallery

1980

Paphos, Kyklos Gallery

1981, 1983, 1990

Nicosia, Gloria Gallery

1994

Nicosia, Apocalypse Gallery

1997

Larnaca, Kypriaki Gonia Gallery, etc

Has participated in many group exhibitions:

1978

Thessaloniki

1981

Budapest, Prague, Berlin, Bucharest, Sofia

1987

Athens

1989

Kuwait, Moscow

1990

Paris, London

1996

Cairo, etc

   
         
     

Христос Фукарас родился в 1944 году в Киссонерге Пафоса (Кипр). Учился в московском  государственном художественном институте им. В.И.Сурикова  с 1970 - 1976. Первые два года занимался станковой живописью, а последующие четыре - специализировался в монументальной живописи.

В 1976 году получил диплом Магистра искусствоведения.

Участвовал во многих групповых, всекипрских выставках, а также в Салониках, Будапеште, Москве, Лондоне, триенале Н.Дели (1991), биенале Каира (1996), где получил приз жюри и др.

21 июня 2005 г. становится почетным членом Российской Академии Художеств (РАХ).

Персональные выставки:

1972  - Москва, университет П. Лумумбы

1976  - Афины, галерея «Ора»

1977  - о. Сирос, Эрмуполи

1979  - Никозия, галерея «Зигос»

1980, 2004, 2011  - Пафос, галерея «Киклос»

1981, 1983, 1990, 2007, 2011  - Никозия, галерея «Глория»

1983  - Никозия, Болгарский культурный центр

1994  - Никозия, галерея «Апокалипси»

1997, 2009  - Ларнака, галерея «Киприаки Гоня»

1998  - Никозия, зал М. Меркури

2000  - Никозия, галерея «Арго»

2002  - Никозия, галерея «К»

Д-р искусствоведения Андри Михаил отмечает: "Христос Фукарас соединяет реалистическую тему с упрощенной формой, которая встречается  во многих моментах, в основном, что касается  пейзажа, просто эскизным и почти абстрактным. Под влиянием столько от реализма Курбе, сколько от византийского искусства, показывает  реальность с упором на психологический акцент. Особый интерес представляет цветовая поверхность, которая представляет  окружающую среду, а также  смешение цветовых тонов для выражения тени и объема."

Также Христодулос Каллинос, теоретик искусства, упоминает о творчестве художника,. "Его последний живописный период и один из лучших его моментов, напоминает интенсивную чувственность цвета Сезанна или Матисса, продвигая интенсивность цвета на грань и выделяя его преимущество в качестве высшего художника колориста  современной живописи Кипра. В серии натюрмортов он изучает грань и возможность цвета в живописном представление. В этих работах художник смягчает контуры, оставляя цвет для поддержания диалога друг с другом в композиции. В  натюрмортах художника, удивительная сила цвета нейтрализует любой декоративный элемент, который мог заставить  реалистичный вид письма
''.

   
       
   

Ο καλλιτέχνης έχει εκθέσει έργα του στη Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά

 Ατομικές και ομαδικές εκθέσεις
97, 04, 05, 07, 09 & 2012

The artist has exhibited his work at Gallery Kypriaki Gonia Solo & group exhibitions
97, 04, 05, 07, 09 & 2012
 
   


© Gallery Kypriaki Gonia